Į viršų

Z.Vaišvila: „Sausio 13-osios byla: D. Raulušaitis – melagis, V. Landsbergis – veidmainis, G. Landsbergis – žodžio netęsėtojas, D. Grybauskaitė – kolaborantų globėja 7

2015-09-02 11:42 faktai.lt
BFL/Vygintas Skaraitis

Rugpjūčio 31-ąją minime Laisvės dieną. Teigiama, kad 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos išvyko paskutinieji okupacinės TSRS kariuomenės kariai. Tiesa, pamirštama, kad paskutinieji šios kariuomenės daliniai iš Radviliškio rajono išvyko 1993 m. lapkrityje. Tačiau gražu buvo dar prieš Popiežiaus Jono-Pauliaus II lankymąsi Lietuvoje 1993 m. rugsėjyje paskelbti, kad šis faktas įvyko.

Tik neprisimenamas prieštaringai vertinamas tuometinis Lietuvos krašto apsaugos ministras ir signataras Audrius Butkevičius – visų pirma jam reikia padėkoti už šį Lietuvos laimėjimą. Šio mūsų laimėjimo bent viešai dar nedrįso pasisavinti net buvęs mūsų Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis, tačiau šį silpnumą paskutiniaisiais metais spėjo pademonstruoti a.a. Lietuvos Prezidentas A. M. Brazauskas. Beje, TSRS kariuomenė, M. Gorbačiovo susitarimais su Vokietijos federacinės respublikos vadovais pradėta išvesti iš Vokietijos anksčiau, šį procesą baigė vėliau nei Lietuvoje dėl mūsų susitarimų su Rusijos Prezidentu Borisu Jelcinu.

Respublikos Prezidentė paskelbė Laisvės dieną susitikusi su Lietuvos pokario kovų partizanu, o Generalinė prokuratūra teismui vėl perdavė Sausio 13-osios bylą – kaltinamaisiais dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų pripažinti 66 Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai, tuo metu ėję vadovaujančias pareigas Tarybų Sąjungos komunistų partijoje, Gynybos ir Vidaus reikalų ministerijose, Valstybės saugumo komitete (KGB), jų sukarintuose padaliniuose. Visi jie, išskyrus du, bus teisiami už akių.

Prokuroras D. Raulušaitis ir Prezidentė D. Grybauskaitė nepaaiškino, kodėl jie iš tokios Lietuvos Prezidentei draugiškos Ukrainos valdžios neprašo išduoti šios bylos kaltinamųjų – Ukrainos piliečių. Vienas jų – Ukrainoje gyvenantis buvęs TSRS VRM vidaus kariuomenės 42-osios divizijos vadas pulkininkas A. Žitnikovas, kurio vadovaujami kariškiai mus, gynusius paskutiniąją Lietuvos valstybės kontroliuojamą spaustuvę Maironio gatvės spaustuvėje Vilniuje, 1990 m. balandžio 20 d. guminėmis lazdomis „pašventino“ iki sąmonės netekimo.

Kolaborantams šioje byloje pareikšti įtarimai panaikinti tuo pretekstu, kad jie patys nešaudė mūsų žmonių. Jų pavardes prokuratūra pateikti signatarui ir šios bylos nukentėjusiajam Zigmui Vaišvilai atsisakė. Tai nutiko netrukus po to, kai Lietuvos Prezidentu tapo Dalia Grybauskaitė – perversmo Lietuvoje vieno organizatorių Mykolo Burokevičiaus, drauge su penkiais bendrininkais (Juozu Jarmalavičiumi, Juozu Kuoleliu, Leonu Bartoševičiumi, Stanislavu Mickevičiumi ir Jaroslavu Prokopovičiumi) nuteistų įsiteisėjusiu 1999 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, bendražygė.

Po Prezidentės D. Grybauskaitės pasirinkto D. Valio paskyrimo Lietuvos Generaliniu prokuroru buvo panaikintas ir Generalinės prokuratūros skyrius, tyręs Sausio 13-osios bylą, išsklaidyta daug metų šį darbą vykdžiusi prokurorų komanda, pakeistas Baudžiamojo proceso kodeksas, atleidžiant VSD nuo ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcijų nusikaltimų valstybei ir žmoniškumui tyrimuose, šių funkcijų nesuteikiant niekam, t.y. prokurorus šiose bylose paliekant vienus pačius tai tirti.

Laikinasis generalinis prokuroras Darius Raulušaitis šį pirmadienį žurnalistams pasakė, kad prokurorai neturi pakankamai duomenų, jog atsakomybėn patrauktų tuometinį Tarybų Sąjungos Prezidentą Michailą Gorbačiovą. Meluoja prokuroras D. Raulušaitis. Signataras Zigmas Vaišvila, matydamas, kad Generalinė prokuratūra nereaguoja į jo 2011-02-09 prašymą dėl Sausio 13-osios bylos, 2011-03-14 prašymu kreipėsi į Generalinį prokurorą D. Valį dėl papildomų ikiteisminių tyrimų pradėjimo Sausio 13-osios byloje, taip pat ir dėl TSRS aukščiausiosios politinės ir karinės vadovybės asmenų, t.t. ir TSRS Prezidento Michailo Gorbačiovo. Nurodžiau prokuratūrai ir konkrečius net jau teismo ištirtus ir nustatytus duomenis:

1. Sausio 13-osios byloje priimtuose 1999-08-23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje, 2001-02-20 Lietuvos apeliacinio teismo ir 2001-12-28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse konstatuota tai, ką patvirtino ir Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT), 2008-02-19 sprendime Kuolelio, Bartoševičiaus ir Burokevičiaus prieš Lietuvą byloje, o būtent – Lietuvos teismai ir EŽTT konstatavo, kad TSRS kariuomenė vykdė karines operacijas prieš Lietuvos Vyriausybę. EŽTT pripažino TSRS kolaborantų nuteisimą teisėtu ir neprieštaraujančiu Europos žmogaus teisių konvencijai, patvirtino, kad vertinant TSRS kariškių veiksmus Lietuvoje 1990-1991 metais turėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos, o ne TSRS įstatymai.

2. 1999-08-23 Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje konstatuota, kad „…civilius žmones sužalojo TSRS kariuomenės, VRM ir VSK kariškiai, kurie betarpiškai buvo šių nusikaltimų vykdytojai. Jiems iš Šiaurės karinio miestelio vadovavo generolai V. Ačalovas, V. Ovčarovas, V. Uschopčikas, KGB generolai S. Caplinas, J. Kalganovas, ten buvo teisiamasis M. Burokevičius ir kiti. Teismas konstatavo ir tai, kad leidimą pradėti karinę akciją prieš beginklius civilius žmones davė aukščiausia TSRS politinė ir karinė vadovybė.“

3. 1991 m. sausio 10 d. TSRS Prezidentas Michailas Gorbačiovas paskelbė ultimatumą Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai, atvirai grasindamas ir reikalaudamas atšaukti 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą.

4. Tuometinis TSRS VSK (KGB) pirmininkas Vladimiras Kriučkovas savo 2 tomų knygoje „Asmens byla“ (Москва, “Олимп“, 1996, ISBN 5-7390-0322-9), būdamas betarpišku šių įvykių dalyvių ir vienu iš agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių vadovų, patvirtino, kad:
a) „1990 metų gruodžio pabaigoje padėtis, būtent Lietuvoje ir Latvijoje, ne kartą buvo svarstoma siauro rato pasitarimuose pas Gorbačiovą.“ (II-o tomo 29 psl.);
b) „1990 metų gruodžio pabaigoje pasitarimo pas Gorbačiovą metu buvo priimtas sprendimas panaudoti jėgą Lietuvoje ir Latvijoje prieš ekstremistų, bandančių asmeniškai pakeisti visuomeninę santvarką, atsisakyti tarybų valdžios ir išeiti iš Sąjungos, veiksmus. Gorbačiovas elgėsi ryžtingai….Gorbačiovas nurodė Jazovui, Pugo ir man paspartinti konkrečių priemonių paruošimą, …“ (II-o tomo 30 psl.);
c) „… Didelis padėties paaštrėjimas privertė TSRS Prezidentą M. Gorbačiovą 1991 m. sausio 10 d. kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. … Kreipimesi buvo sakoma: „… neatidėliotinai visa apimtimi atstatyti TSRS Konstitucijos ir Lietuvos TSR Konstitucijos veikimą. ….“ (II-o tomo 31 psl.);
d) „Tokiomis sąlygomis sausio 10 Gorbačiovas nurodė gynybos ministrui Jazovui, vidaus reikalų ministrui Pugo ir man, kaip Valstybės saugumo komiteto pirmininkui, panaudoti jėgą ir nusiųsti į Vilnių TSRS VSK (KGB) specpadalinio nedidelę grupę, žinomą kaip „Alfa“ grupė. Grupė turėjo veikti priklausomai nuo padėties drauge su TSRS GM ir VRM padaliniais. Naktį į 1991 metų sausio 13 iš vietinių gyventojų sudaryto Nacionalinio gelbėjimo komiteto draugija patraukė link telecentro. Į įvykių vietą buvo pritraukti armijos padaliniai, TSRS VRM dalys ir nurodytos VSK (KGB) specgrupės kovotojai, kurių buvo apie 30 žmonių“ (II-o tomo 31 psl.).

2015-08-31 d. teismui perduotoje Sausio 13-osios byloje M. Gorbačiovas nėra kaltinamasis. Įtarimai jam šioje byloje nepareikšti, nors po įvykių tyrime apklausti TSRS kariškiai tai liudijo. Šių paliudijimų ir tai patvirtinančių dokumentų aibė pateikta ir 2010 m. Lietuvos Seimo leidykloje „Valstybės žinios“ išleistoje TSRS atsargos karininkų organizacijos „Ščit“ (lietuviškai – „Skydas“), talkinusios mums tiriant Sausio 13-osios įvykius, nario Michailo Pustobajevo knygoje „Agresijos kronika“. Visa tai „Ščit“ karininkai ne tik surado, bet ir perdavė Lietuvos prokuratūrai.

Kur ši medžiaga? Dingo? Ar todėl 2010 m. reikėjo panaikinti šią bylą tyrusį Lietuvos Generalinės prokuratūros Specialųjį skyrių, beje, įsteigtą vykdant Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nutarimą dėl Lietuvos tarpvalstybinių įsipareigojimų tirti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui?
Klausiu D. Raulušaičio, kodėl, prokurore, meluojate?

Po šių kreipimųsi pasiprašiau Generalinio prokuroro D. Valio, kad mane, kaip signatarą, jis priimtų dėl Sausio 13-osios bylos. Signatarų statuso įstatymas įpareigoja visas valstybės įstaigas signatarus priimti be eilės. Sausio 13-osios byla ir viešai paaiškėjusios jos tyrimo peripetijos, manau, buvo pakankamas pagrindas nevilkinti tokio pareiškėjo ir dar nukentėjusiojo statusą šioje byloje turinčio asmens priėmimą. Tačiau pakvietimo į Generalinę prokuratūrą sulaukiau tik po savo kalbos 2013 m. sausio 13-ąją iškilmingame Seimo posėdyje. Mane priėmė ne Generalinis prokuroras, o jo vienintelis pavaduotojas D. Raulušaitis. Visa tai jam ne tik paaiškinau, bet ir raštu surašytą tekstą palikau.

Tačiau eilinį kartą savo veidmainystėse prieš Lietuvą ir mūsų tautą susipainiojęs Vytautas Landsbergis dėl šio, visų pirma, politinio, o ne teisinio nihilizmo apkaltino šį juodą darbą, nežiūrint į aukščiausių politikų trikdžius, atlikusius prokurorus, išvadinęs juos apgailėtinais. Esą jie sumenkino tyrimo svarbą: „Jie padarė viską, kad nuslopintų ir kad nepadarytų iš to tikros, tarptautinės reikšmės bylos“. Tačiau jei taip, tai kieno nurodymu tai padaryta?

Tad pirmyn, V. Landsbergi ir D. Grybauskaite, į Ukrainą – išsireikalaukite iš jūsų remiamos Ukrainos valdžios Sausio 13-osios bylos kaltinamuosius! Pirmyn į Vokietiją, kurios valdžios dovanotame name M. Gorbačiovas praleidžia daugiau laiko nei Rusijoje! Pirmyn į Baltarusiją, kuri taip pat neišduoda Sausio 13-osios bylos kaltinamųjų ir įtariamojo Valentino Lazutkos, kuris gali ne tik byloje papasakoti apie savo premijuotą pavaldinę Dalią Grybauskaitę, drauge su juo dirbusioje perversmo organizavimo štabu nuo 1990 m. kovo 26 d. tapusioje TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, bet ir apie jos darbą TSRS ambasadoje Vašingtone 1991 m. ir jos išsiuntimo į Vašingtoną aplinkybes.

Prezidente D. Grybauskaite, artėja Baltarusijos Prezidento rinkimų kampanija! Tikriausiai vėl šių rinkimų išvakarėse važiuosite į Minską tokiu vizitu paremti Prezidentą A. Lukašenką? Nebijokite jo paprašyti išduoti Baltarusijoje besislapstančius Sausio 13-osios bylos kaltinamuosius! Ar vis tik bijosite, kad Baltarusijos Generalinė prokuratūra garsiai vėl nepasakytų, kad gali paviešinti, kaip ten ištiko buvo su a.a. V. Pociūno nužudymu?

Neduok Dieve dar paaiškės kokie nors pinigai, slapta gabenti Baltarusijos opozicijai… Įdomu, vis tik kodėl Lietuva pateikė Baltarusijai informaciją apie opozicijos veikėjų Lietuvoje esančiose banko sąskaitose jų gaunamas lėšas? Ir V. Landsbergiui vis pritrūksta „kvapo“ V. Pociūno byloje eiti iki galo…

Didysis istorijos klastotojas ir veidmainis Vytautas Landsbergis galės moralizuoti prokurorus, kai atsakys į šiuos klausimus:

1. Kodėl Lietuvai Prezidentu pasiūlėte ne save, o Dalią Grybauskaitę, kas tai privertė jus padaryti?

2. Kodėl mane užsipuolėte viešai Seime, matant parlamento gynėjams, dėl mano kreipimosi į Generalinę prokuratūrą dėl Algirdo Paleckio baudžiamosios atsakomybės, o pats šių aplinkybių viešai nekomentavote?

3. Kodėl neužsipuolėte Generalinės prokuratūros dėl 2014 m. lapkričio 3 d. nemotyvuoto jos nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios byloje net 9-iuose epizoduose, visų pirma dėl TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos, tapusios perversmo organizavimo prieš Lietuvą vienu štabų? Kodėl šio bylos nutraukimo jūs nekomentavote?

4. Kodėl jūs nekomentavote viеšai mano paskеlbtos 2015 m. balandžio 13 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties, priimtos teisėjo St. Lemežio, dėl atsisakymo pagal mano skundą atnaujinti šį Sausio 13-osios bylos nutraukimą? Teisėjas St. Lemežis valstybės vardu apkaltino mus, kad mes priešinomės okupanto kariuomenei, vykdžiusiai „teisėsaugos“ funkcijas!

5. Ar atsimenate, kad tai jūs jūsų vadovaujamos Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sprendimu ir mums suteiktais įgaliojimais 1990 m. balandžio 20 d. siuntėte mūsų žaliaraiščius ir mane ginti šią paskutinę mūsų valstybės ekonominės TSRS blokados metu kontroliuotą spaustuvę Maironio gatvėje Vilniuje?

6. Ar atsimenаte, kad dėl šių TSRS vidaus kariuomenės kariškių, kuriems vadovavo jūsų Lietuvai primestos Dalios Grybauskaitės Ukrainos neprašomas Lietuvai išduoti buvęs TSRS VRM vidaus kariuomenės 42-osios divizijos vadas pulkininkas A. Žitnikovas, veiksmų, teisėjo S. Lemežio įvertintų kaip „teisėti teisėsaugos veiksmai“, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato ir Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininko Zigmo Vaišvilos sumušimo spaustuvėje Maironio gatvėje Vilniuje jūsų vadovaujama Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė specialų nutarimą, o Europos Žmogaus Teisių Teismas buvo pradėjęs bylą dėl deputato Zigmo Vaišvilos sumušimo?

6. Ar jūsų nurodymu jūsų anūkas ir naujasis konservatorių partijos vadovas Gabrielius Landsbergis, viešai Seimo spaudos konferencijoje Alkas.lt vyr. redaktoriui Jonui Vaiškūnui pasižadėjęs atsakyti į klausimą dėl Sausio 13-osios bylos nutraukimo 2014 m. lapkričio 3 d., iki šiol tyli ir į šį klausimą neatsako?

7. Ar jūsų atmintis dirba tik selektyviai, t.y. ar jūs atsimenate tik tai, kas jums naudinga, ir pamirštate viską, į ką nenorite viešai atsakyti?

8. Gal šia proga viešai paaiškinsite, kur jūsų vadovavimo Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai metu dingo 1990 m. sausio 8 d. ir 13 d. įvykių tyrimo valstybinių komisijų medžiaga? Kodėl šis klausimas jums nerūpi?

Laikinam Generaliniam prokurorui Dariui Raulušaičiui, buvusiam Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, jo anūkui ir konservatorių partijos vadovui Gabrieliui Landsbergiui, politkalinių ir tremtinių apdovanotai Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei priminsiu, kad po istorinės 1993 m. rugpjūčio 31 d., TSRS kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos dienos, mus aplankęs Popiežius Jonas Paulius II pavadino Lietuvą valstybe-simboliu, kuris ragina derybų keliu ieškoti išeities iš visų kitų žemyną draskančių konfliktų, teikiant pirmumą teisės, taikos ir žmogiškojo orumo vertybėms: „Didžiųjų valstybių interesai niekada neturi priversti mažos valstybės tapti svetimos galios satelitu arba atimti iš laisvos tautos valią pačiai nuspręsti savo likimą.“ Popiežius tada paragino tautų atmintyje išlaikyti neigiamus praeities diplomatinių sąjungų rezultatus, o siekiant tautų susitaikymo, visuomenių pažangos bei teisingesnių tarptautinių santykių, nuolatinį raginimą nepamiršti žmogiškojo matmens bei prigimtinės teisės pirmumo: „Geopolitika, ekonominiai ir finansiniai mainai, kultūrų dialogas be žmogiškojo matmens būtų ribojami vien interesų logikos, kuri niekada nebuvo nutolusi nuo jėgos logikos“.

Po vakarykščių įvykių Ukrainoje prie jos Aukščiausios Rados, po kurių net Lietuvos sisteminei žiniasklaidai nebepavyko pameluoti apie tai, kas ten iš tikro vyksta, atminkite šiuos a.a. Popiežiaus žodžius Lietuvai ir vadovaukitės jais. Antraip jūs visi sulauksite amžino mūsų Tautos prakeiksmo už Lietuvos darymą karo lauku. Rimtesnio prakeiksmo, nei tas, kurį savo apgailėtinomis rankomis lipdote poetei Salomėjai Nėriai, rašytojui Perui Cvirkai, režisieriui Rimui Tuminui ir net Žaliojo tilto skulptūroms.

*Zigmas Vaišvila yra Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Laikinosios gynybos vadovybės narys, 1991 m. sausio 13 d. išrinktas Ministro-Pirmininko pavaduotoju, 1991–1992 m.m. – Lietuvos Respublikos Vasltybės saugumo departamento Generalinis direktorius, 1991 m. sausio 13-osios aukų vyriausybinės laidotuvių komisijos pirmininkas, 1991 m. liepos 31 .d. Medininkų pasienio poste žuvusiųjų vyriausybinės laidotuvių komisijos pirmininkas ir vyriausybinės komisijos šiam įvykiui tirti pirmininkas, pasieniečio Gintaro Žagunio valstybinės laidotuvių komisijos pirmininkas.

Kitos naujienos

2016-05-31 22:10

Čia aš – A.Račas: atsiprašau, kad mums nepavyko 97

Prieš beveik pusantrų metų pirmajame savo komentare faktai.lt rašiau: “visada tikėjau, kad yra niša žiniasklaidos priemonei, kuri pirmenybę teikia faktams ir faktais pagrįstai analizei. Niekada neabejojau, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kurie skaitytų tokią žiniasklaidos priemonę, nes jų interesai ir…

2016-05-31 22:02

D. Mockus: man uždrausta bendrauti su R. Kurlianskiu

Koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus sako negalėjęs iš viceprezidento Raimondo Kurlianskio išgirsti paaiškinimų dėl teisėsaugos pateiktų įtarimų – jiems uždrausta bendrauti. „Man uždrausta su juo kalbėti. Jis pasirašo popierius, kad negali bendrauti, bet mes abu negalim bendrauti. Bendravimas uždraustas,…

2016-05-31 19:19

E. Jankevičius atsistatydino ir sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose

Iš vidaus reikalų viceministro pareigų pasitraukęs Elvinas Jankevičius sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose. „Apskritai rinkimuose nedalyvausiu“, – BNS antradienį sakė E.Jankevičius. Anksčiau antradienį socialdemokratų vicepirmininkas Algirdas Sysas BNS teigė, kad E.Jankevičius nedalyvaus parlamento rinkimuose su Socialdemokratų partija. Pasak vidaus reikalų…

2016-05-31 18:25

„MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis išėjo į laisvę

Politikų papirkimu įtariamas koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis po 20 dienų trukusio suėmimo antradienio pavakarę paleistas iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. R.Kurlianskis laisvę atgavo, teismui atmetus prokurorų prašymą pratęsti jo suėmimo terminą. Teismas antradienį R.Kurlianskiui skyrė namų areštą dviem mėnesiams…

2016-05-31 18:19

Buvęs Vilniaus vicemeras ir Seimo narys E. Lementauskas korupcijos byloje buvo nuteistas pagrįstai, patvirtino teismas

Buvęs Seimo narys ir buvęs sostinės vicemeras Evaldas Lementauskas pagrįstai buvo pripažintas kaltu ir nuteistas lygtine bausme korupcijos byloje, antradienį patvirtino Vilniaus apygardos teismas. Buvęs politikas buvo nuteistas dar 2014 metų vasarį, tačiau nuteistasis nuosprendį apskundė Vilniaus apygardos teismui ir…

2016-05-31 18:05

Lietuva dvigubai viršija ES vidurkį dėl mirčių nuo perdozavimo

Lietuva dvigubai viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį dėl mirčių perdozavus narkotinių medžiagų. Blogiausia padėtis – Estijoje. Užpernai Lietuvoje milijonui teko 44,4 atvejo arba iš viso 87 mirtys dėl narkotikų perdozavimo. Šie rodikliai skaičiuojami 15-64 metų gyventojų grupėje. Tuo metu ES…

2016-05-31 17:33

Politinė taryba: sprendimas dėl PVM lengvatų – rudenį, bus didinamas NPD

Premjerui siūlant jau nuo spalio įvesti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą mėsai, o kai kuriems politikams – sumažinti PVM tarifą iki 18 proc., politikai dėl šio mokesčio lengvatų svarstymų grįš tik rugsėjį. Tačiau jie sutarė, kad neapmokestinamųjų pajamų (NPD) dydis…

2016-05-31 17:26

Seime iriasi griežtesnė įmonių obligacijų leidimo ir platinimo tvarka

Seime skinasi kelią naujos kapitalo rinkos priemonės – griežtesnė įmonių obligacijų platinimo tvarka. Siūlomos naujos procedūros, kurias turės įveikti įmonės, ketinančios išleisti obligacijų. Už balsavus 74-iems ir susilaikius 7-iems Seimo nariams, antradienį po svarstymo Seimas pritarė Akcinių bendrovių ir uždarųjų…

2016-05-31 17:24

„Lietuvos geležinkelių“ vadovas nemato kliūčių piktnaudžiavimu įtariamam S. Gudvaliui toliau dirbti

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Stasys Dailydka nemato problemos, jog jau trejus metus piktnaudžiavimu įtariamas jo pavaduotojas Stasys Gudvalis lieka dirbti šioje valstybės valdomoje bendrovėje. „Man atrodo, kad nekaltumo prezumpcija galioja visiems, negali būti išimties ar tokiam, ar tokiam“, – BNS…

2016-05-31 16:21

Seimas linkęs atšaukti privalomą augintinių ženklinimą

Seimas linkęs atšaukti privalomą šunų, kačių ir šeškų ženklinimą, kuris visuotinai turėjo būti įgyvendintas nuo 2017 metų. Antradienį po svarstymo parlamentas pritarė „darbiečio“ Kęstučio Daukšio pataisoms, kad privalomas ženklinimas lieka galioti tik gyvūnams, kurie išvežami iš Lietuvos arba į ją…

2016-05-31 16:13

N. Numavičius neturi bendrų verslų su „MG Baltic“, sako advokatė

Verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinis akcininkas Nerijus Numavičius neturi bendrų verslų su koncernu „MGBaltic“, sako N.Numavičiaus advokatė. Pasak Olgos Petroševičienės, N.Numavičiaus ir koncerno prezidento Dariaus Mockaus santykius „galima laikyti pagarbiai draugiškais“. „Bendrų verslų su „MG Baltic“ įmonių grupe N.Numavičius neturi…

2016-05-31 15:22

Teismui perduota dviejų neteisėtai pagalbą gimdyvėms namuose teikusių vilniečių byla

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė bylą, kurioje dvi vilnietės kaltinamos neteisėtai besivertusios ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla – įtariama, kad viena jų priimdavo namuose gimdančių moterų naujagimius, o kita juos apžiūrėdavo ir išrašydavo gimimą patvirtinančias pažymas, nors nei…

2016-05-31 14:55

Narkotikų paplitimo žemėlapyje Lietuva žinoma kaip metamfetamino šalis – ataskaita

Europos regionai skiriasi pagal narkotikų paplitimą, Lietuva su Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir Slovakija garsėja kaip metamfetamino šalys, rodo ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) ataskaita. „Daugelyje Vakarų ir Pietų Europos šalių dažniausiai konfiskuojamas stimuliantas yra kokainas, ir tai visiškai atitinka…

2016-05-31 14:28

Kauno rajone darželyje vaikui į ranką įkando gyvatė

Kauno rajone, Ežerėlio miestelyje, pirmadienį vaikui darželyje į ranką įkando nuodinga gyvatė – angis. „Dviejų metų vaikas, kuriam vakar apie 10 valandą vaiko įkando gyvatė, angis, buvo pervežtas į vaikų skyrių ir perkeltas į intensyviosios terapijos skyrių, nes tino ranka.…

2016-05-31 14:13

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams namuose laikyti pusiau automatinius ginklus 4

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams ir kariams savanoriams įsigyti bei namuose laikyti pusiau automatinius ginklus ir šovinius. Už pataisas, kurios numato teisę įsigyti B ir C kategorijų ginklus, antradienį po svarstymo balsavo 58 Seimo nariai,prieš buvo 7,susilaikė…

2016-05-31 13:30

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų vadovė ginasi dėl užtvertų miško keliukų ir sutarčių su gyventojais

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vadovė Vida Petiukonienė, kuriai Vilniaus meras Remigijus Šimašius buvo davęs laiko iki antradienio paaiškinti parkuose nustatytus pažeidimus, sako esanti pasiruošusi apginti savo veiksmus. Praėjusią savaitę su V.Petiukoniene susitikęs meras sakė, kad pasitikėjimas ja yra…

2016-05-31 12:38

Bus švelninami reikalavimai žemės pirkėjams, sako premjeras 2

Europos Komisijai (EK) reikalaujant, kad Lietuva palengvintų žemės pardavimą užsieniečiams, premjeras Algirdas Butkevičius žada, kad reikalavimai žemės pirkėjams bus švelninami, pirmiausia naikinant reikalavimą turėti žemės ūkio išsilavinimą. „Jeigu kalbėti apie žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektą, kiek žinau, šią…

2016-05-31 12:20

N. Numavičiaus įmonės vadovė apklausta Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Teisėsaugos pareigūnai galimo politikų papirkimo byloje antradienį apklausė verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovę Dianą Dominienę. „Negaliu nieko pasakyti“, – po apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) žurnalistams sakė D.Dominienė. „Ką…

2016-05-31 11:00

A. Butkevičius kartoja: PVM lengvata – tik mėsai

Premjeras Algirdas Butkevičius kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata gali būti taikoma tik šviežiai ir atšaldytai mėsai, o jei dėl to maisto produktai neatpigs, ji būtų panaikinta. „Kalbant apie PVM lengvatą matau tik dvi galimybes: pirma, sumažinti PVM tarifą…

2016-05-31 10:24

Šaltiniai: galimos politinės korupcijos byloje kratos atliktos N. Numavičiaus įmonėje

BNS žiniomis, teisėsauga galimos politikų ir koncerno „MGBaltic“ korupcijos byloje pirmadienį atliko kratas ir didžiausios Lietuvoje verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovės Dianos Dominienės darbo vietoje ir namuose. Pasak šaltinių,…

2016-05-31 10:18

R. Kurlianskis paleidžiamas į laisvę – advokatas

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį atmetė prokuroro prašymą pratęsti koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. Politikų papirkimu įtariamas R.Kurlianskis bus paleistas į laisvę antradienį, po teismo posėdžio žurnalistams pranešė jo advokatas Kazys Pėdnyčia. Verslininkui teismas skyrė namų areštą dviems…

2016-05-31 09:52

Seime – iniciatyvinės grupės siūlymai dar labiau riboti alkoholio prieinamumą

Seimui teikiamos piliečių iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ parengtos alkoholio prieinamumą ribojančios įstatymo pataisos – jomis siūloma neparduoti alkoholio jaunesniems nei 20 metų asmenims ir įpareigoti pardavėjus reikalauti pateikti asmens dokumentą. Dabar stipriuosius gėrimus gali įsigyti žmonės nuo 18 metų. Seimui…

2016-05-31 09:48

Prezidentės patarėja: politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą 2

Politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą, sako prezidentės Dalios Grybauskaitė patarėja Rasa Svetikaitė, teisėsaugai paskelbus apie įtarimus dėl liberalų ir „darbiečių“ korupcijos. „Akivaizdu, kad šiandien politinė sistema išgyvena iš tikrųjų stiprų sukrėtimą ir, kaip aš ir minėjau, nuo politikų priklauso, ar…

2016-05-31 08:56

Seimo narė A. Bilotaitė pateko į avariją 1

Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė pirmadienį Raseinių rajone pateko į avariją, kai jos automobilis kliudė stirną, pranešė Policijos departamentas. Apie 22 val. Raseinių rajone, automagistralės Klaipėda – Vilnius 135-ame kilometre, automobilis „Audi A4“, vairuojamas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų…

2016-05-31 07:29

Teismas skelbs sprendimą dėl R. Kurlianskio suėmimo pratęsimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį skelbs sprendimą dėl prokuroro prašymo dviem mėnesiams pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. R.Kurlianskis ankstesniu Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo suimtas 20 dienų, šis terminas baigiasi gegužės 31 dieną, antradienį. Teismo prašoma pratęsti verslininko…

2016-05-30 20:47

V. Uspaskichas: jei prokurorams kiltų kliūčių apklausti, V. Gapšio vietoje pasitraukčiau iš Seimo ir partijos

Darbo partijos įkūrėjas ir buvęs ilgametis lyderis Viktoras Uspaskichas sako, kad tuo atveju, jeigu prokurorai kreiptųsi dėl parlamentaro Vytauto Gapšio neliečiamybės, jis turėtų atsisakyti Seimo nario mandato ir pasitraukti iš partijos. „Ką reiškia ginu ar neginu (V.Gapšį)? Aš neturiu nei…

2016-05-30 17:39

V. Gapšys neturi palikti nei partijos, nei Seimo, sako V. Mazuronis

„Darbietis“ Vytautas Gapšys neturėtų palikti nei partijos, nei Seimo, sako Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, teisėsaugai tiriant įtarimus dėl galimo parlamentaro kyšininkavimo. „Aš pasitikiu V.Gapšiu, tačiau jeigu pasirodys daugiau teisėsaugos informacijos, kad kažkas buvo neteisėtai padaryta, tai reaguosime kitaip“, –…

2016-05-30 17:30

R. Kurlianskio suėmimą prokuroras siūlo pratęsti dviem mėnesiams – teisėjas

Generalinė prokuratūra prašo pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą dviem mėnesiams, žurnalistams Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį patvirtino teisėjas Petras Karvelis. „Dviem mėnesiams“, – sakė P.Karvelis, paklaustas, kuriam laikui prašoma suimti R.Kurlianskį. Vilniaus apylinkės teismas šį prokuroro Justo Lauciaus…

2016-05-30 15:28

Politologas sako, kad ant Darbo partijos kritęs šešėlis nešvelnina liberalų krizės

Politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad korupcijos tyrime įtarimų šešėlis kritęs ant Darbo partijos nešvelnina Liberalų sąjūdžio krizės. Teisėsauga tiria įtarimus, kad koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis galėjo duoti kyšius. Prieš kelias savaites teisėsauga paskelbė, kad kyšį galėjo paimti dabar jau…

2016-05-30 15:00

V. Gapšys įtarimus neigia, dėl mandato žada apsispręsti vėliau

Darbo partijos pirmasis vicepirmininkas Vytautas Gapšys sako nepripažįstantis įtarimų korupcija, o dėl Seimo nario mandato žada apsispręsti vėliau. Žurnalistų paklaustas, ar yra kada nors paėmęs ar davęs kyšį, V.Gapšys atsakė: „Ne“. Politikas teigė „nelabai įsivaizduojantis, kuo gali būti kaltinamas“. V.Gapšys…

2016-05-30 14:51

Savo vaikus į šulinį įmetusį Kėdainių rajono gyventoją prašoma gydyti priverstinai

Savo vaikus į šulinį Kėdainių rajone, Saviečių kaime, įmetusį vyrą prokuroras prašo priverstinai gydyti, pirmadienį pranešė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Andrius Kiuršinas priėmė nutarimą perduoti bylą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo Aurelijui Berui. Jis šių metų sausio 2…

2016-05-30 14:38

V. Gapšys po apklausos: nekalbama apie grynuosius pinigus

Iš apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) pirmadienį išėjęs parlamentaras „darbietis“ Vytautas Gapšys sako, kad teisėsaugos įtarimai kyšininkavimu tarp jo ir koncerno „MGBaltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio nėra susiję su grynaisiais pinigais. „Ką galiu pasakyti, tai nekalbama apie grynuosius pinigus“, – žurnalistams…

2016-05-30 14:02

Teisėsauga atliko kratas ir poėmius „Mitnijoje“ ir LNK

Teisėsauga pirmadienį atliko kratas ir dokumentų poėmius dvejose koncernui „MGBaltic“ priklausančiose įmonėse – statybų bendrovėje „Mitnija“ ir kelias televizijas valdančioje grupėje „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ (LNK). „MGBaltic“ atstovė pranešė, kad šiose įmonėse pirmadienio rytą „lankėsi ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tęsiantys procesinius…

2016-05-30 13:55

G. Landsbergis: kyšininkai užkniso juodai 10

Pasirodžius informacijai, kad STT atlieka kratas Darbo partijos nario V. Gapšio namuose bei darbovietėje, G. Landsbergis pratrūko ir savo facebook paskyroje, kreipėsi į “tuos visus, kurie kiaulės akimis manė, kad čia tik nedidelis kyšelis.” “Kyšininkai užkniso juodai. Taip jūs, kreipiuosi…

2016-05-30 13:07

Bent vienos rūšies pensiją gauna kas trečias Lietuvos gyventojas

Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje bent vienos rūšies pensiją gavo 912,3 tūkst. asmenų, arba kas trečias šalies gyventojas, rodo išankstiniai Statistikos departamentoduomenys. Per praėjusius metus pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 10,9 tūkst. (1,2 proc.), teigiama Statistikos departamento pranešime. 2015-ųjų pabaigoje 677,5 tūkst.…

2016-05-30 12:52

Politinė taryba dėl PVM maisto produktams tarsis antradienį

Valdančiosios koalicijos partijų posėdis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų maisto produktams vyks antradienį, pranešė premjero Algirdo Butkevičiaus patarėja. „Su koalicijos partneriais suderinta ir atsižvelgus į premjero darbotvarkę, politinės tarybos posėdis vyks antradienį 14 val.“, – BNS sakė premjero patarėja…

2016-05-30 12:40

Generinių vaistų kompensuojama daugiau, didėja ir pacientų priemokos – auditoriai

Pasiekti geresnį generinių vaistų prieinamumą Lietuvoje vis dar sunku, nes nėra suformuota aiški šių vaistų vartojimo politika, o vartotojams trūksta informacijos apie galimybę vaistinėse rinktis mažiau kainuojančius vaistus, rodo Valstybės kontrolės atliktas generinių vaistų pasiekiamumo užtikrinimo auditas. „Kompensuojamųjų generinių vaistų…

2016-05-30 12:36

V. Mazuronis dėl galimos korupcijos sako norintis išgirsti V. Gapšio poziciją

Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis dėl galimos partiečio Seimo nario Vytauto Gapšio korupcijos sako norintis išgirsti paties parlamentaro poziciją. „Pirmiausia aš norėčiau išgirsti Vytauto Gapšio nuomonę, paaiškinimą ar kažką panašaus, todėl, kad tada žiūrėsime, kokia ten situacija. Arba bent jau…

2016-05-30 12:01

Per savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai

Praėjusią savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai, 19 iš jų sulaikyti savaitgalį. Savaitgalį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnai pasirinktose sostinės vietose ir pasirinktame Vilniaus apskrities rajone tikrino vairuotojų blaivumą – ar nevairuoja apsvaigę…

2016-05-30 11:59

Teisėsauga įtaria, kad „MG Baltic“ per V. Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partiją 2

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)pirmadienį paskelbė įtarianti, kad šiuo metu suimtas koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis per Seimo narį „darbietį“ Vytautą Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partijos narius, kad jie veiktų koncerno interesais. Vykdant tyrimą atliktos kratos V.Gapšio namuose ir…

2016-05-30 11:10

Pedagogų atlyginimams kelti iki 2020-ųjų planuojama skirti beveik 200 mln. eurų

Pedagogų atlyginimams kelti 2016-2020 metams planuojama skirti 195,8 mln. eurų, numatoma Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos projekte. Pagal programą, kurią dar turės patvirtinti Vyriausybė, pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai kasmet didėtų 5 procentais. Nuo šių metų rugsėjo tam reikėtų 9,5…

M